הקדמה

ברוכה הבאה לאתר האינטרנט של איה לחמי יועצים.  אתר האינטרנט פועל בכתובת: www.ayalahmi.co.il ובכל כתובת נוספת, לפי שיקול דעת איה לחמי יועצים (להלן: "האתר").  איה לחמי יועצים מספקים שירותי ייעוץ ארגוני, פיתוח מנהלים, משאבי אנוש, הדרכות שירות, הדרכות מכירה, ומציעים השתתפות באירועים שונים בתחומים הנ"ל, כגון כנסים, הרצאות, קורסים וסדנאות. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי ההסכמים הבאים: (א). תקנון זה; ו(ב) מדיניות הפרטיות של איה לחמי יועצים – כולם בנוסחיהם כפי שיהיו מעת לעת ובפרט בעת שתשתמש באתר או בעת שתשתתף בפעילות בפארק (להלן הסכמים אלה יחדיו: "התקנון"). משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" בתקנון היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם או חלק מהן וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור כתבות תוכן, מאמרי דעה מקצועיים וכיו"ב. מידע נוסף אודות האתר, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכלי למצוא בעמודי האתר הנוגעים בדבר.

 1. הסכמה לתנאי התקנון – כל משתמש באתר מתבקש לקרוא את תנאי התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר, השימוש בתכנים ובשירותים הכלולים בו וביצוע פעולות באמצעותו הינם בכפוף לתנאיו. בשימושך באתר, לרבות גלישה בו ו/או ביצוע פעולות בו, את מעניקה את אישורך והסכמתך לכל תנאי התקנון, המהווה הסכם מחייב בינך לבין איה לחמי יועצים, וכן לכל הוראה או הנחיה נוספת, שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר. אם אינך מסכימה לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אנא הימנעי מהמשך השימוש באתר, ופני אלינו, על-מנת שנוכל לנסות ולסייע לך בדרכים חלופיות. תוכלי להעביר אלינו כל פנייה או דרישה בכתב, בדואר רשום, למשרדנו ברחוב קרליבך 14 תל-אביב 6473002 (להלן: "משרדינו").
 2. שינויים בתנאי התקנון -איה לחמי יועצים רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות, מעת לעת, את תנאי התקנון. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר. במידת האפשר, ואם השינוי יכלול תיקונים מהותיים, נפרסם על כך הודעה בגוף האתר. כל שינוי בתנאי התקנון ייכנס לתוקף בתאריך העדכון האחרון. המשך שימושך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה מצדך לתנאי התקנון העדכניים, שיחייבו אותך החל ממועד העדכון. הקישורים לתקנון באתר יקשרו תמיד לנוסח העדכני של התקנון. אם אינך מסכימה עם תנאי התקנון העדכניים, עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.
 3. זמינות האתר – זמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים רבים, שחלקם אינם בשליטת איה לחמי יועצים. איה לחמי יועצים אינם ערבים לכך שהאתר יפעל בצורה תקינה ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות ו/או שגיאות, או כי יהיה חסין מגישה אסורה. התוכן באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים, ולכן יתכנו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים. חרף מאמצי איה לחמי יועצים להציג באתר תוכן נכון ומדויק, עליך לקחת בחשבון, כי יתכן והתוכן המוצג באתר אינו שלם, מעודכן, הינו חסר ו/או כי נפלו בו טעויות שונות, ועל כן מחובתך לבדוק את התכנים והמידע המוצגים באתר. התוכן המוצג באתר הוא לידיעה בלבד, אינו מתאים לשמש כאסמכתא לכל עניין שהוא, ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מותאם על בסיס השיקולים והנסיבות הרלבנטיים.  איה לחמי יועצים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לנכונות התוכן ו/או לכל פעולה ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה או בקשר לשימושך באתר. שימושך באתר הנו באחריותך המלאה בלבד.
 4. שינויים באתר – איה לחמי יועצים שומרים לעצמם את הזכות לבצע באתר, מעת לעת, תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. בכלל זה, איה לחמי יועצים עשויים לשנות את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איה לחמי יועצים בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. לאיה לחמי יועצים מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בו יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם, ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהאתר לפי שיקול דעתם הבלעדי של איה לחמי יועצים.
 5. הפסקת פעילות האתר – בכפוף לכל דין, איה לחמי יועצים רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהודעה מראש, לחסום ו/או להגביל, זמנית או באופן קבוע, את הגישה לאתר, באופן מלא ו/או חלקי, לכל המשתמשים או לחלקם, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור את אפשרותך לרכוש שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות איה לחמי יועצים על פי כל דין. איה לחמי יועצים יהיו רשאים להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. איה לחמי יועצים יפעלו על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפורסם הודעה באתר על הפסקת הפעילות זמן סביר מראש. הנך מסכימה, כי איה לחמי יועצים לא יהיו אחראים כלפיך לאובדן מידע ו/או לנזק כלשהו, הנובע או קשור בהחלטה להפסיק או להשהות את פעילות האתר. סעיפי תקנון זה בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות ושיפוי ימשיכו לעמוד בתוקף אף לאחר חסימת גישה לאתר, הגבלת גישה לאתר ו/או לאחר הפסקת פעילות האתר.

השימוש באתר

 1. על מנת להשתמש באתר עליך להיות בגירה (מעל גיל 18), וכשירה לבצע פעולות משפטיות. שימוש באתר על ידי קטין מתחת לגיל 18 מותנה ומוגבל בהסכמת הוריו או אפוטרופוס חוקי; בכל מקרה, קטין אינו רשאי לרכוש דרך האתר כל מוצר ו/או שירות שיוצעו באתר ו/או להצטרף למועדון הלקוחות.
 2. הנך רשאית להשתמש באתר, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בתום לב, בדרך מקובלת, בהתאם לכללים המפורטים להלן וליתר הוראות התקנון והוראות כל דין. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמה מפורשת של איה לחמי יועצים לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) –
  • אין לעשות באתר כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרים אחרים, יישומונים (אפליקציות), פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט תכנים מסחריים;
  • אין לקשר לאתר ולתכנים שבו, מכל מקור, המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
  • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו, וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 3. איה לחמי יועצים לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושאת באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייבת לשפות את איה לחמי יועצים בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 4. הנך מתחייבת, כי לא תטעני לאתר או תעשי שימוש בכל דרך אחרת בכל תוכנה, קוד מחשב, וירוס, סוס טרויאני ו/או כל יישום מחשב אחר, העשוי להשפיע על, להזיק, לפגוע ו/או לשבש את האתר או תפקודו.
 5. איה לחמי יועצים שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים לאתר או להסיר תכנים שהועלו אליו, ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי איה לחמי יועצים בשל כך.
 6. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי איה לחמי יועצים ו/או מי מטעמם בקשר עם האתר, לרבות תכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיך.
 7. קניין רוחני – האתר, עיצובו, הגרפיקה והממשקים, התוכנה, התוכן, המסמכים, המפרטים, נכסי הקניין הרוחני של איה לחמי יועצים וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות אך לא רק, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן ביחד: "הקניין הרוחני של החברה"), הם בבעלות איה לחמי יועצים ו/או נמסרו לאיה לחמי יועצים ברישיון, ומוגנים על פי דין, לרבות אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות, שלא הוקנתה לך במפורש על פי התקנון, תישמר בידי איה לחמי יועצים ונותני הרישיון שלה. התקנון אינו מקנה לך זכות בקניין הרוחני של איה לחמי יועצים, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול באתר, בכפוף לתנאיו. אף הוראה בתקנון לא מהווה ויתור על הקניין הרוחני של איה לחמי יועצים.  אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשדר, לשנות, לעבד, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי כל חלק מהקניין הרוחני של איה לחמי יועצים (לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור כל חלק מהאתר), בכל דרך או אמצעי, ללא קבלת הסכמה מפורשת מאיה לחמי יועצים מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).

להסרת ספק מובהר כי הלוגו ו/או סימן המסחר "איה לחמי יועצים" ושאר השמות המסחריים המשמשים את איה לחמי יועצים בקשר עם האתר (להלן: "סימני המסחר של החברה"), הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של איה לחמי יועצים, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר), העשויים להופיע באתר, שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של איה לחמי יועצים או בסימני המסחר של צדדים שלישיים, ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימני מסחר של צדדים שלישיים. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם הרלבנטי בכתב ומראש.

 1. משוב – היה ותספקי לאיה לחמי יועצים משוב, הערה או הצעה כלשהי לגבי האתר (לרבות פעילות, שירותים ו/או מוצרים המובאים בו) ו/או באמצעותו (להלן: "משוב"), יהיו איה לחמי יועצים רשאים לקבל רישיון בלעדי, ללא צורך בתשלום תמלוגים, בלתי מוגבל בזמן, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את המשוב בכל המוצרים ו/או השירותים הנוכחיים ו/או העתידיים של איה לחמי יועצים ולהשתמש, ללא קבלת אישורך, במשוב לכל מטרה שהיא, וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה או אזכור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו איה לחמי יועצים רשאים להציג את המשוב באתר.
 2. קישורים באתר – יתכן ובאתר ישולבו קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט, המאפשרים לך לגלוש באתרים או שירותים שאינם של איה לחמי יועצים. קישורים אלו עומדים לרשותך לצרכי נוחות בלבד, והם אינם בשליטת איה לחמי יועצים או בפיקוח איה לחמי יועצים. העובדה שהאתר מקשר לאתרים או שירותים אלה אינה מעידה על הסכמת איה לחמי יועצים לתוכנם, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי האתרים או השירותים הללו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצאי שאתרים או שירותים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם, או סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. איה לחמי יועצים אינם אחראים לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. איה לחמי יועצים שומרים את הזכות למחוק כל קישור לאתרי צדדים שלישיים בכל עת ואינם מתחייבים כי הקישורים באתר יהיו תקינים, ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. בנוסף, הנך מסכימה ומאשרת, כי איה לחמי יועצים לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או מהסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרי צדדים שלישיים אלה.
 3. תכנים מסחריים – איה לחמי יועצים עשויים להציב באתר תכנים מסחריים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים, ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי. איה לחמי יועצים לא יישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. איה לחמי יועצים אינם כותבים, בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. איה לחמי יועצים אינם צד לכל עסקה כזו, ולא יישאו באחריות ביחס לשירותים ו/או למוצרים שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.
 4. הסרת אחריות – במידה המרבית האפשרית על פי דין, האתר, שירותיו והתוכן שבו ניתנים לך "כמות שהם" ("as is"), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. על איה לחמי יועצים ו/או מי מטעמם אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בקשר אליהם, לרבות לגבי בעלות, אי הפרה או אי התאמה למטרה מסוימת. את מאשרת בזאת, כי בדקת את האתר, ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. איה לחמי יועצים אינם מתחייבים לכך: (א) שהאתר והתוכן הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות אחרות – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ומערכות תקשורת, אצל איה לחמי יועצים או אצל מי מהספקים שלהם; (ב) שאיה לחמי יועצים יתקנו כל שגיאה, תקלה או פגם באתר; ו/או (ג) שתוצאות השימוש באתר ובתוכנו יעמדו בדרישותיך או ציפיותיך. איה לחמי יועצים לא יהיו אחראים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות באתר ו/או בקשר אליו, ובכלל זאת נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. הנך מסכימה ומאשרת, כי השימוש באתר ובכל תוכן או שירות הנכללים בו הנו באחריותך הבלעדית והמלאה.
 5. הגבלת אחריות – במידה המרבית האפשרית על פי דין, איה לחמי יועצים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, אגבי ו/או תוצאתי, על פי כל עילה משפטית, לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת, שנגרם או נובע מהאתר ו/או מהתוכן שבו, משימושך או מאי יכולתך להשתמש באתר ו/או בתוכן שבו, או מכל מעשה או מחדל של איה לחמי יועצים, הנובע או הקשור בתנאי התקנון; והכל בין אם איה לחמי יועצים הודיעה לך על אפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. בכל מקום בתקנון בו מפורטת אחריות איה לחמי יועצים, תהיה הכוונה גם לאחריות עובדיהם, מנהליהם והפועלים מכוחם או בשמם. איה לחמי יועצים לא יישאו באחריות לכל נזק הנובע מאבדן פרטייך, המידע אודותייך, או לשיבוש במידע זה, בין באופן מלא או חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשב שלך או של איה לחמי יועצים.
 6. פרטיות – איה לחמי יועצים מכבדים את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של איה לחמי יועצים מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזרי ותעייני בה מעת לעת.
 7. שיפוי – הנך מתחייבת להגן, לשפות ולפצות את איה לחמי יועצים, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, אבדן, התחייבות, אחריות, תשלום, הוצאה (לרבות, ללא הגבלה, הוצאות שכר טרחת עורך דין ו/או הוצאות משפט) וחוב, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, שייגרמו למי מהם, הנובעים מהמפורט להלן: (א) שימושך באתר, בתכניו ובשירותיו שלא בהתאם לתנאי התקנון; ו/או (ב) כל הפרה מצדך של תנאי התקנון, כולם או חלקם; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני של צד שלישי; ו/או (ד) ממעשה ו/או ממחדל שלך הקשור לשימושך באתר או בתוכן שבו. הנך מתחייבת, כי לא תסכימי לפשרה בכל עניין הכפוף להתחייבותך לשיפוי, מבלי לקבל את הסכמת איה לחמי יועצים לכך מראש ובכתב.

ביצוע עסקאות באתר

 1. אם הנך מעוניינת לרכוש שירות ו/או מוצר באמצעות האתר, יחולו לגביך, בנוסף ליתר הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות, גם ההוראות שלהלן:

– על מנת לרכוש שירות ו/או מוצר באמצעות האתר עליך להיות בגירה (מי שגילה 18 ומעלה), וכשירה לבצע פעולות משפטיות.

– עליך לבחור את השירות ו/או המוצר שתרצי לרכוש מבין אלו המוצעים באתר.

– עליך להירשם לאתר, למסור פרטים מזהים (לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את פרטיך המזהים, אולם בלא מסירתם לא תוכלי להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה, ובכלל זה לרכוש שירות ו/או מוצר באמצעות האתר) ואמצעי תשלום, קרי פרטי כרטיס האשראי בו יבוצע התשלום ופרטי בעליו (לעניין מסירת פרטים על ידיך ראי את מדיניות הפרטיות של איה לחמי יועצים).  ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים שונים, כפי שיפורסם באתר מעת לעת.  התשלום ייגבה במלואו מיד, בכפוף לקבלת אישור חברת האשראי/הבנק. ברכישת שירות ו/או מוצר באמצעות האתר ניתן לממש רק חלק מהמבצעים, ההנחות ו/או ההטבות, שעשויים להיות באיה לחמי יועצים בהתאם לפרסום באתר, כפי שיהיה מעת לעת.  מובהר, כי לא ניתן לרכוש שירות ו/או מוצר באמצעות האתר בכרטיס אשראי ולאחר מכן להמיר קופון/שובר חיצוני אחר/הנחה/הטבת מועדון במשרדינו.

– עליך לבחור את תאריך השירות, בכפוף לזמינותו (על בסיס מקום פנוי).  במהלך תהליך הזמנת שירות, יישמר מקומך בפעילות למשך 15 דקות בלבד, על מנת לאפשר לך להשלים את תהליך הרכישה (ככל שלא תשלימי את תהליך הרכישה בפרק הזמן האמור, אין בידינו להבטיח את זמינות השירות ו/או מקום פנוי בפעילות המוצעת).

– מחיר שירות ו/או מוצר באמצעות האתר ותנאי התשלום הנם כמפורט באתר ביחס לשירות ו/או המוצר המסוים שנבחר ולמועד המסוים לגביו מבוצעת ההזמנה. המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ, בהתאם לשיעורו החוקי במועד הרכישה, למעט במקרה של טעות. איה לחמי יועצים רשאים לשנות את המחירים באתר בכל עת, אולם שינוי במחיר לא ישפיע על הזמנה שבוצעה, ושתמורתה הועברה לפני כן.  מובהר, כי ייתכן ומחירי שירות המוצע על ידי איה לחמי יועצים יהיו שונים ביחס למקומות שונים בהם מתקיימת הפעילות, לפי שיקול דעתם הבלעדי של איה לחמי יועצים.

– לאחר סיום הליך ההזמנה תאושר ההזמנה בדוא"ל, לפי כתובת הדוא"ל שמסרת, ותועבר לך קבלה על התשלום. אם לא קיבלת אישור בדוא"ל, עליך להתקשר למשרדינו ולוודא שההזמנה נקלטה.

– איה לחמי יועצים עשויים לבקש ממך, כי עם הגעתך לפעילות יתבצע אימות נתונים באמצעות תעודה מזהה לזיהויך, ויתכן ותידרשי להציג את אמצעי התשלום עימו בוצע התשלום באתר.

– עליך להגיע לפעילות שהזמנת דרך האתר בזמן, בהתאם למועד שנקבע עבורה.  .  איה לחמי יועצים אינם מתחייבים להכניסך לפעילות, אם תאחרי.

– לידיעתך, כל משתתפת בפעילות המוצעת על ידי איה לחמי יועצים אחראית לשמירת רכושה, ואיה לחמי יועצים אינם ולא יהיו אחראים לכך.

– ביצוע התשלום באתר עשוי להיות כרוך בעמלות שונות, שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או אמצעי התשלום, בהם תשתמשי ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. הנך נושאת באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור.

– איה לחמי יועצים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם יכבדו באתר.

– בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.

 1. מובהר, כי התקיימות כל התנאים המפורטים להלן הנה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעתך לביצוע עסקה עם איה לחמי יועצים באתר: (א) אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/הבנק באמצעותו בוצע התשלום עבור הכרטיס/ים (ב) מסירת פרטים נכונים, מלאים ומדויקים על ידיך בעת הרישום לאתר, הזמנת השירות ו/או מוצר ובעת התשלום (ג) לא ניתן להעביר את הזכות לקבלת שירות מאיה לחמי יועצים, כולה ו/או חלקה, לכל אדם אחר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאיה לחמי יועצים.

מובהר, כי מתן השירות בפועל מותנה בכמות מינימלית של נרשמות, וכי איה לחמי יועצים רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לא ליתן שירות במקרה של מיעוט במספר הנרשמים; תימסר לך הודעה על כך, ותזוכי בהתאם.

 1. ידוע לך, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית, וכי נגד מי שתציג פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים. איה לחמי יועצים רשאים, אך לא חייבים, לבטל את רישומך לאתר, לחסום את אפשרותך להשתמש באתר, לבטל הזמנה שביצעת באתר, ללא כל הודעה מוקדמת, במקרה שמסרת פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום ו/או במקרה שביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או ניסית לעשות מעשה כאמור ו/או הפרת תנאי מתנאי התקנון.
 2. בכפוף לכל דין, ביטול הזמנה דרך האתר יתאפשר, רק בהתקיים כל התנאים שלהלן: א. נמסרה על ידיך הודעת ביטול בכתב לאיה לחמי יועצים לכתובת הדואר האלקטרוני office@ayalahmi.co.il , הכוללת את פרטיך האישיים, מועד הזמנת השירות ו/או המוצר, לפי העניין, המועד בו אמור היה להינתן השירות וסיבת הביטול (להלן: "הודעת ביטול"); ב. ההודעה בכתב התקבלה על ידי איה לחמי יועצים לפחות 5 ימי עסקים לפני המועד בו היה אמור השירות להינתן, ובכל מקרה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה וביחס למוצר שהנו באריזתו המקורית וללא כל פגם ו/או נזק, שנגרמו על ידיך ו/או על ידי מי מטעמך, תוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שהוחזר בתוך התקופה האמורה למשרדינו). בכל מקרה של ביטול, יגבו דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה.  למרות האמור, מובהר, כי ביטול הזמנת שירות לפעילות הכוללת יותר ממפגש אחד (למשל ומבלי להגביל את כלליות האמור קורס ו/או סדרת הרצאות ו/או סדנה בת מספר מפגשים) יתאפשר, רק אם הודעת הביטול נמסרה על ידיך לאיה לחמי יועצים לפחות 10 ימי עסקים לפני המועד בו היה אמור להתקיים המפגש הראשון, ולאחר מכן לא יהיה החזר כספי כלל.

במקרה שתהיה זכאית לכך, החזר כספי יינתן, ככל שניתן באופן בו נעשה התשלום.

הודעת הביטול תיכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלתה על ידי איה לחמי יועצים.

 1. מועדון לקוחות אם תבקשי להצטרף למועדון הלקוחות של איה לחמי יועצים (להלן: "מועדון הלקוחות"), יחולו לגביך גם ההוראות שלהלן: הצטרפות למועדון הלקוחות יכול שתעשה דרך רישום באתר או במשרדינו ו/או דרך נציגנו במהלך פעילויותינו. בכפוף לכל דין, איה לחמי יועצים רשאית לדחות בקשת הצטרפות למועדון הלקוחות, ללא חובה לנמק את סירובה.  רישום למועדון הלקוחות כרוך במסירה לאיה לחמי יועצים של פרטים אישיים נכונים ומדויקים, ובכלל זה שם מלא (שם פרטי ושם משפחה), תאריך לידה, תפקיד, פרטי הקשר של החברה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד ופרטים אחרים ו/או נוספים, כפי שיידרשו על ידי איה לחמי יועצים מעת לעת. מסירת פרטיך במסגרת הרישום למועדון הלקוחות משמעה בין היתר, כי הנך מסכימה לקבל מידע בדבר שירותי ו/או מוצרי איה לחמי יועצים וכן מידע שיווקי ופרסומי. הפרטים והמידע שתמסרי עשויים להישמר במאגר/י המידע של איה לחמי יועצים. אין עליך חובה חוקית למסור את פרטייך האישיים ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירתם לא תוכלי להצטרף למועדון הלקוחות. מידע בדבר שירותי ו/או איה לחמי יועצים וכן מידע שיווקי ופרסומי כאמור יכול שיועברו אליך באמצעות פניה, לרבות בכתב, בטלפון, בפקסימיליה, בהודעה אלקטרונית או באמצעי אחר. הנך רשאית בכל עת לבקש להסיר את עצמך מרשימת מועדון הלקוחות ולהפסיק לקבל הודעות כאמור על ידי מסירת הודעה בכתב בדואר האלקטרוני לכתובת office@ayalahmi.co.il או בדואר רשום למשרדי איה לחמי יועצים. כמו כן, תוכלי להודיע לאיה לחמי יועצים בכל עת, על סירובך להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי, דרך כלל או מסוג מסוים, על ידי מסירת הודעה בכתב ל יה לחמי יועצים או על ידי מסירת הודעה בדרך שבה שוגר אליך המידע השיווקי והפרסומי, לפי בחירתך, ועד שלא תעשי כן, תמשיכי לקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור. הדרך למסירת הודעת הסירוב תפורט בהודעה שתישלח אלייך. במקרה שתמסרי לאיה לחמי יועצים הודעה על סירובך לקבל מידע שיווקי ופרסומי, יהיו איה לחמי יועצים רשאים למחוק את חברותך במועדון הלקוחות, ולא תהיה לך כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגדם בקשר לכך. למידע נוסף אודות השימוש בפרטייך המזהים ואבטחתם ראי את מדיניות הפרטיות של איה לחמי יועצים.

 

 1. צילום והסרטה– ידוע לי, ומוסכם עלי, כי איה לחמי יועצים ו/או מי מטעמה עשויה לצלם ו/או להסריט פעילויות מטעמה ו/או בהשתתפות נציגיה (לרבות ומבלי להגביל את כלליות האמור ימי הדרכה, ימי עיון, ערבי מרפסת, קורסים, סדנאות וכיו"ב), וכי במסגרת צילום ו/או הסרטה כאמור המשתתפים/ות בפעילות עשויים/ות להיות מצולמים/ות ו/או מוסרטים/ות.  אני נותן/ת את הסכמתי, לכך שאיה לחמי יועצים ו/או מי מטעמה רשאית לצלם ו/או להסריט ו/או לעשות כל שימוש, על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים ו/או בסרטונים, בהם אני מופיע/ה (לרבות ומבלי להגביל את כלליות האמור פרסומם באתר האינטרנט של איה לחמי יועצים ו/או ברשתות החברתיות ו/או בפרסומים מטעם איה לחמי יועצים ו/או מי מטעמה), ואני מאשר/ת, כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי איה לחמי יועצים ו/או נציגיה.

 

כללי

 1. תנאי התקנון מנוסחים בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד, אך מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 2. תנאי התקנון ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין איה לחמי יועצים בקשר לנושאים המופיעים בתקנון, וגוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין איה לחמי יועצים ו/או מי מטעמם.
 3. על התקנון, האתר והשימוש באתר וההשתתפות בפעילויות איה לחמי יועצים יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), והתקנון יפורש על פיהם. לא תחול על האתר והתקנון אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור באתר ו/או בתקנון.
 4. את מסכימה, כי גרסה מודפסת של התקנון תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים, שיתבססו על התקנון, או יהיו בקשר אליו, ובכלל זה אישור שיופק ממערכות איה לחמי יועצים אודות אישורך המקוון את הוראות התקנון.
 5. שום ויתור של איה לחמי יועצים על כל הפרה שלך של תנאי התקנון לא יחשב כוויתור על כל הפרה, בין אם קודמת בזמן או מאוחרת יותר.
 6. כל כותרת של סעיף או כותרת אחרת בתקנון הנה לצורכי נוחות בלבד, ואינה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה בתקנון, ואין להתחשב בה לפירוש הוראותיו.
 7. הנך מאשרת ומסכימה, כי כל עילת תביעה, שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר, או הנוגעת לו, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בין הצדדים, כי עילת תביעה זו תתיישן.
 8. היה וייקבע על ידי גוף מוסמך, כי הוראה כלשהי מהוראות התקנון אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מיתר הוראות התקנון, וההוראה האמורה, במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של התקנון.
 9. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה, לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך על פי התקנון, כולן או מקצתן, ללא הסכמת איה לחמי יועצים מראש ובכתב. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים. איה לחמי יועצים רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותיהם על פי התקנון ללא הגבלה וללא הודעה על כך.
 10. איה לחמי יועצים מקפידים על קיום הוראות החוק, ומכבדים את זכויותיהם של משתמשי האתר וכל צד שלישי אחר. אם את סבורה, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, אל תהססי לפנות אלינו, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. את מסכימה לכך שכל התכתבות הקשורה בתקנון תהיה בכתב ובדואר רשום למשרדינו, בהתאם לכתובת המפורטת לעיל בתקנון זה, או באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון בגוף האתר.
** תחרות זכייה בקורס מתנה למנהלות HR**  מתקיימת בין התאריכים .6.9.2020-10.9.2020 ומתפרסמת ברשתות החברתיות. אנו מגרילים קורס אחד מתנה  בשווי 3042 ש"ח אשר הזוכה  תוכל לממשו אך ורק בקורס נובמבר אשר יתחיל ב 3.11.2020 במשרדי החברה קרליבך 31 ת"א 

 במידה והקורס יבוטל או יעבור למתכונת זום בהתאם לתקופת הקורונה

  לא ניתן להמיר את הזכייה לכסף ולא ניתן לממש בפעם אחרת .

תחרות פייסבוק  בהרשמה לזום פיתוח מנהלים וזכייה בהרצאה לארגון מתקיימת בין התאריכים 21.9-30.9 ומתפרסמת ברשתות החברתיות . אנו מגרילים הרצאה אחת בשווי 3000 ש"ח.  ההרצאה תתקיים בזום בהתאם ללוח הזמנים של הארגון הזוכה ושל מעביר ההרצאה ( יועצת ארגונית של איה לחמי יועצים )

ניתן לממש את הזכייה עד ל 15.11.20 ולא ניתן להמיר להרצאה פרונטלית , להרצאה אחרת של איה לחמי יועצים , לזכייה בכסף. ההרצאה תועבר אך ורק בארגון של הזוכה בתחרות.

 

עודכן לאחרונה: 19/10/2018.